Kandydat na Wójta Gminy Chełmiec

Rafał Kmak

O mnie
 
Mam 34 lata. Jestem żonaty i mam dwie kochające córeczki. Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, obroniłem licencjat z Turystyki i Rekreacji. Zawodowo jestem kierownikiem Działu Promocji i Informatyki Sądeckiego Urzędu Pracy.
 
Jestem radnym w gminie Chełmiec, gdzie w wieku 30 lat pełniłem rolę Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Chełmiec.
 
Aktualnie w gminie jestem wiceprzewodniczącym Komisji Statutowej oraz członkiem Komisji Budżetowej.
 
W latach 2010-2018 pełniłem rolę Redaktora Naczelnego gazety i portalu informacyjnego miastoNS.pl
Są tacy , którzy uważają, że jestem zbyt młody by dobrze zarządzać gminą. Tym oponentom odpowiadam, że nie wiek decyduje o dobrym zarządzaniu gminą. By dobrze zarządzać to ważne są pomysły i determinacja w ich wdrażaniu i następnie realizacji. Dobre zarządzanie jest wyzwaniem dla każdego wójta gminy. Jego celem powinno być pobudzanie i wspieranie wysiłków lokalnych społeczności na rzecz poprawy jakości i promowania właściwych standardów życia publicznego. Dzięki wdrożeniu zasad przedstawionych poniżej, na pewno temu sprostam – daję tego gwarancję.
   
Przejrzystość! Wszystkie działania urzędu będą dla mieszkańców przejrzyste. Moim zdaniem obywatele muszą być przeświadczeni, że są one z definicji jawne i mają prawo domagać się informacji dotyczących każdego z obszarów funkcjonowania samorządu. Brak takiej jawności będzie wynikać wyłącznie z konkretnych zapisów ustawowych. Aktualnie obywatel również ma prawo do informacji bo wprowadzają to przepisy prawa nadrzędnego. Jednak istnieją w naszej Gminie przypadki braku odpowiedzi przez Urząd , Organy Gminy na pytania obywateli Znam przypadki lakonicznych a nawet lekceważących w swojej treści odpowiedzi do obywateli lub ich reprezentantów. Znam przypadki korespondencji, która nie dociera do adresata i którą ,,ktoś ” blokuje – ma w tym jakiś cel?
   
Promocja gminy - podstawowe działania! Dbałość o dobry wizerunek gminy świadczy o dobrym gospodarzu i zachęca do naśladowania przez innych, tym bardziej, że idzie za tym zwiększony ruch turystyczny i większa szansa na rozwój regionu. Zostaną opracowane opisy usług świadczonych w samorządzie i regularnie będą monitorowane funkcjonowania takiego katalogu usług. Gmina Chełmiec wprowadzi ściśle określne zasady polityki informacyjnej.
   
Brak tolerancji dla korupcji! W Urzędzie kierowanym przeze mnie pracownicy urzędu powinni jasno zadeklarować, że nie będą pobłażać korupcji. Dla mieszkańców będą udostępniane informacje o tym, jak można zgłaszać przypadki korupcji i działań nieetycznych wśród urzędników. Zostanie wypracowany i wprowadzony kodeks etyczny pracowników urzędu Gminy Chełmiec, a także zostaną opracowanie i wdrożone procedury corocznego przeglądu i monitoringu kodeksu etycznego urzędnika prowadzonego przez pracowników urzędu oraz mieszkańców Gminy - petentów urzędu.
   
Partycypacja! Mieszkańcy będą mieli praktyczną możliwość uczestniczenia w decydowaniu o działaniach, kierunku rozwoju i przyjmowanych rozwiązaniach w swojej gminie czy sołectwie. Partycypacja będzie normą , a nie odświętnym hasłem wyborczym. W tym celu opracujemy i wdrożymy prawdziwy i realny program współpracy z organizacjami pozarządowymi, który zostanie stworzyć z udziałem społeczności lokalnej i procedury konsultacji społecznych. W tej chwili istnieje taki program lecz jest tak skonstruowany, że to wójt ostatecznie i jednoosobowo decyduje o wszystkim, a konsultacje społeczne są jedynie działaniem odbytym bo wymuszonym prawem nadrzędnym i wręcz przeszkadzają obecnej władzy.
   
Przewidywalność! Zostaną stworzone, a jeżeli istnieją zostaną poddane rewizji, plany dotyczące kluczowych obszarów działania Gminy z uwzględnieniem przede wszystkim równomiernego rozwoju wszystkich sołectw Gminy, równoprawnego rozwoju każdego gospodarstwa domowego. Jak również wprowadzimy realny plan remontów i modernizacji istniejących nieruchomości i urządzeń infrastruktury będących w zarządzie gminy. Mieszkańcy będą znali te plany, jak również skutecznie i przejrzyście będą informowani o ich realizacji. Nie tak, jak jest teraz , 1 raz na 12 lat, , ale wraz z zatwierdzonym na rok budżetowy planem finansowym i następnie budżetem Gminy.
   
Fachowość! Zatrudnianie i ocena urzędników będzie dokonywana na podstawie przejrzystych kryteriów, których podstawą jest kompetencja. Mieszkańcy będą wiedzieli, że o otrzymaniu pracy w urzędzie decyduje poziom wiedzy i umiejętności, a nie powiązania rodzinne, czy towarzyskie. Wprowadzimy jasne procedury naboru na każdy wakat urzędniczy. Procedury naboru kandydatów na stanowiska kierownicze będą odbywały się w oparciu o konkurs z jasnymi ,,zerojedynkowymi” zasadami.
   
Rozliczalność! Informacja o finansach Gminy Chełmiec będzie jawna i dotrze do każdego mieszkańca. Każdy mieszkaniec Gminy będzie poinformowany jak i na co są wydawane pieniądze w gminie i czy wydatki przynoszą zakładane rezultaty. Zrealizujemy to wydając i rozpowszechniając książeczkę zawierającą coroczny informator budżetowy.

Komitet Wyborczy Wyborców Rafała Kmaka Wspólnie dla Gminy Chełmiec
   
Joanna i Andrzej Gwiazdowie popierają Komitet Rafała Kmaka!
 
Nie ulega wątpliwości, że Joanna Duda Gwiazda i Andrzej Gwiazda są żyjącą historią walki o polską demokrację. Walczyli z komunizmem, a po 1989 roku starali się zachować idee prawdziwej Solidarności. Tym bardziej jest nam miło poinformować, że Joanna i Andrzej Gwiazdowie wspierają idee Komitetu Rafała Kmaka Wspólnie dla Gminy Chełmiec.        
 
Przybliżmy jednak wszystkim najważniejsze fakty z życia Gwiazdów. Andrzej Gwiazda był zaangażowany w antykomunistyczne protesty już w 1956 i 1970 roku. Później ze swoją żoną Joanną wspierali działalność Komitetu Obrony Robotników, Wolnych Związków Zawodowych i "Solidarności". Był również jednym z dwóch przewodniczących "Solidarności", zastępców Lecha Wałęsy.
   
Podczas wybuchu stanu wojennego Gwiazda został aresztowany jeszcze tego samego dnia. Z więzienia ostatecznie wyszedł dopiero w 1985 roku. Warto wspomnieć, że nie wziął udziału w negocjacjach w Magdalence i przy Okrągłym Stole, oskarżając ugodową część opozycji o zdradę solidarnościowych ideałów.
   
Jak widać, historia małżeństwa Gwiazdów naznaczona jest konsekwentną walką o niezależność, jak i prawdę o "Solidarności" i przemianach 1989 roku. Nie chcieli być sterowani przez dominującą narrację, czy to wychodzącą ze skrzydła Michnika i Kuronia, czy to Lecha Wałęsy.
   
Sam Gwiazda w 2007 r. został wybrany przez Senat w skład Kolegium przy Instytucie Pamięci Narodowej. W 2000 r. został honorowym obywatelem Gdańska, a w 2006 r. prezydent Lech Kaczyński odznaczył go Orderem Orła Białego.
   
Staniemy na wysokości zadania, by choć w odrobinie dorównać dorobkowi i wartościom stojącym za Joanną i Andrzejem Gwiazdami. Dziękujemy za zaufanie!
   
Państwo Gwiazdowie od 30 lat związani są z gminą Chełmiec. Bardzo często wypoczywają u Urszuli Dudy mieszkanki Marcinkowic (gm. Chełmiec) - siostry Pani Joanny Dudy Gwiazdy. Dzięki tym wizytom nie są im obce problemy i rozterki zwykłych obywateli Sądecczyzny, a w szczególności mieszkańców Gminy Chełmiec.

Idea programowa
 
Po pierwsze, komunikacja!
 
Gmina Chełmiec w ostatnim czasie stanęła przed ogromem komunikacyjnych wyzwań. Remonty i budowy nowych dróg pokazały, jak istotny jest transport publiczny. Szynobus, na który początkowo nie chciał się zgodzić wójt Stawiarski, pokazał, że możemy w prosty i tani sposób przemieszczać się do centrum Nowego Sącza, a nawet i dalej: do Starego Sącza, Rytra i Piwnicznej!
 
Komitetowi leży na sercu zadbanie o zdecydowany rozwój i utworzenie komunikacji zbiorowej – przywrócimy normalność i MPK ponownie będzie kursować w gminie Chełmiec! (Dodatkowo gwarantujemy wymianę i budowę obudowanych konstrukcji wiat przystankowych).Jest to niezbędne i konieczne również w perspektywie dania możliwości rodzinom z terenu gminy Chełmiec spędzania ze sobą większej ilości czasu przez zaoszczędzenie go przemieszczając się szybkimi węzłami komunikacyjnymi. Postulujemy udoskonalenie Karty Rodziny i Karty Seniora, które m.in. będą upoważniać do tańszego korzystania z komunikacji publicznej, czy usług świadczonych przez lokalne podmioty.  
Komunikacja to także ułatwienie życia osobom niepełnosprawnym, poprzez chociażby likwidacje barier architektonicznych m. in. w budynkach użyteczności publicznej, gdzie środki na dofinansowanie można uzyskać z programów PFRON-u za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wykorzystamy basen w celu zorganizowania zajęć skierowanych do osób niepełnosprawnych mających na celu ich integrację, rekreacje i rehabilitację.
 
Po drugie, rodzina i bezpieczeństwo   Rodzina jest dla nas najważniejszą i dla tego powinna podlegać szczególnej ochronie. Szczególnie w czasach, w których propaguje się przede wszystkim wartości antyrodzinne i indywidualistyczne. Karta Rodziny to nie tylko tańsza komunikacja, ale także tańsze zakupy w wybranych miejscach usługowych i handlowych. Pragniemy, aby rodziny w gminie Chełmiec miały jak najlepsze możliwości rozwoju w przestrzeni edukacji, rozrywki, komunikacji, a zwłaszcza w możliwości spędzania ze sobą jak największej ilości wolnego czasu.
 
Rodzina to także seniorzy, ukłon w ich kierunku należy się bezwzględnie dlatego w gminie Chełmiec powstaną „Centra Seniorów”, a w późniejszym etapie Domy Całodobowej Opieki Senioralnej.
 
By rodziny w Chełmcu czuły się bezpiecznie – bezapelacyjnie musi wrócić do Chełmca posterunek policji. Poczucie bezpieczeństwa powinno być niezbywalnym prawem każdego obywatela naszej gminy i to nie wójt Stawiarski powinien o tym decydować!
 
Bezpieczeństwo to również infrastruktura – nasz komitet chce doprowadzić do tego by, każde gospodarstwo miało dostęp do kanalizacji, nawet w tych zapomnianych sołectwach. Deklarujemy wsparcie finansowe Straży Pożarnych (Ochotniczych) - to oni mają decydującą rolę w sytuacjach życia i śmierci podczas tragedii. Doprowadzimy do usprawnienia i udoskonalenia dróg gminnych – w tym aspekcie dostrzegamy potrzebę dofinansowania i rozwoju służb komunalnych istniejących w strukturach gminy, które są odpowiedzialne m.in. za utrzymanie w należytym stanie technicznym istniejącej już infrastruktury, które to również zobowiązane są do dbania o należyty stan ciągów gminnych dróg jak i czystość w sołectwach.
 
Po trzecie, to Wy decydujecie!
 
Koniec z samowolą i dyktatem obecnych włodarzy Gminy Chełmiec – którzy uważają, że ,,najlepiej i wszystko wiedzą”. Nasz komitet postuluje wprowadzenie prawdziwego, a nie fikcyjnego "Budżetu obywatelskiego". To Wy – mieszkańcy naszej gminy, gdzie płacicie przecież swoje podatki! - będziecie decydować, gdzie ulokować część gminnego budżetu (a nie jak to było do tej pory). Nowy plac zabaw? Park? Chodniki we wsi? A może wypożyczalnia rowerów? Możliwości jest wiele, ale o tym w demokratyczny sposób zdecydują mieszkańcy!
 
W naszej Gminie, w każdym Sołectwie, niestety, istnieją przecież obszary zapomniane, zdegradowane, o których się nie mówi, a które wymagają natychmiastowej i skutecznej interwencji odpowiedzialnego za to samorządu . Dlatego też w oparciu o Wasze opinie zidentyfikujemy je, by następnie doprowadzić do ich likwidacji. Zrobimy to przy faktycznym współudziale wszystkich sołectw Gminy Chełmiec z zachowaniem zasad obowiązującego prawa i pełnej jawności postępowania. Narzędzia prawne już do tego istnieją – tylko trzeba je właściwie użyć i wykorzystać przede wszystkim dla dobra mieszkańców, a nie dla zaspakajania indywidualnych ambicji. (Program rewitalizacji, podstawy prawne uruchomienia inicjatywy lokalnej) Nie popełnimy błędu obecnego samorządu, gdzie mianem rzekomych, niewytłumaczalnych i niepodpartych wiarygodnymi analizami tzw. działań naprawczych.
 
Po czwarte, nie możemy zapominać, kim jesteśmy i jaka jest nasza tożsamość!
 
Każdy człowiek ma prawo do wolności w wierze. Jednak naród Polski od wieków został włączony w kręg życia religii katolickiej. Stąd też chcemy podtrzymywać tożsamość katolicką i bronić jej. Znaczy to w pierwszej kolejności na aranżowaniu przestrzeni do swobodnego wyrażania wiary, w tym dla stworzenia klimatu do powstania w miejscowości Chełmiec oddzielnej parafii oraz świątyni. Następnie sprzyjaniu solidarności społecznej i sprzeciwianiu się obcych i niebezpiecznych ideologii jak cywilizacja śmierci i związana z nimi proaborcyjna postawa oraz na blokowaniu ohydnych programów seksualizacji dzieci w szkołach na przykład realizowanych w Niemczech. Niestety małymi krokami importowanych do niektórych rejonów Polski, gdzie władze lokalną sprawuje liberalna lewica.
 
Po piąte, wspieranie postaw patriotycznych!
 
Stosunek go Boga wiąże się również z postawami patriotycznymi. Każdy Polak otrzymał wielki dar, który winien pielęgnować w postaci dziedzictwa narodowego, ziemi i historii Polski. Nie trzeba przekonywać, że ziemska ojczyzna Polska jest krajem katolickim, wspaniałomyślnym, krajem który wydał na świat szereg naukowców, wielkich twórców, poetów, żołnierzy, świętych! Jesteśmy dumni z bohaterskiej postawy naszych dziadów zwłaszcza przez ostatnie stulecie. Muzea, koła historyczne, internetowe strony patriotyczne, stowarzyszenia, czy fundacje, które promują wzorce patriotyczne będą doceniane i wspomagane finansowo! Zwrócimy szczególną uwagę na rozwój naszej młodzieży w szkołach poprzez wspieranie wszelkich działań propagujących patriotyzm, takich jak związanych z organizację konkursów publikacją wydawnictw.
 
Patriotyzm to również promocja lokalnych wyrobów regionalnych, folkloru – w gminie Chełmiec w każdym sołectwie powstaną małe stragany – miejsca promocji wyrobów lokalnych dostępne dla wszystkich mieszkańców i turystów.
 

Czujemy się zobowiązani i odpowiedzialni za dobro mieszkańców gminy Chełmiec!

Okręg nr 1

 1. Rafał Kmak (Mała Wieś) – obecny Radny, inicjator wielu akcji o charakterze społeczno - kulturalnym. Organizator wydarzeń sportowych. Urzędnik.
 2. Adam Rusek (Niskowa) – działacz sportowy. Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
 3. Anna Bocheńska (Świniarsko) – prężny działacz społeczny w gminie. Aktywna i szczęśliwa mama.
 4. Marian Kaczor (Chełmiec) – emerytowany pracownik służby więziennej.
 5. Agata Kotlarz (Świniarsko) – pracownik florystyki. Twórca rękodzieł artystycznych.
  Okręg nr 2
 1. Urszula Duda (Marcinkowice) – emerytowany nauczyciel z Rdziostowa. Twórca oraz współtwórca wydawnictw o charakterze kulturalno-patriotycznym (m.in. Tu jest mój dom – 5 wydawnictw). Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego k. historia
 2. Marcin Karcz (Klęczany) – ekonomista. Funkcjonariusz publiczny. Wieloletni współpracownik z organizacjami pozarządowymi.
 3. Piotr Czarnota (Rdziostów) – przedsiębiorca. Fundator oraz promotor wielu inicjatyw charytatywnych oraz społecznych.
 4. Przemysław Guzik (Marcinkowice) – inicjator oraz organizator wielu wydarzeń o charakterze sportowym i rekreacyjnym. Pracownik Ninja Jump w Nowym Sączu.
 5. Alicja Lorek (Krasne Potockie) – szczęśliwa mama.
  Okręg nr 3
 1. Aleksandra Opalska (Wielopole) – była radna (2 kadencje), obecnie sołtys Wielopola (3 kadencje). Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach (projektant budownictwa lądowego).
 2. Robert Sroka (Dąbrowa) – nauczyciel muzyki. Od dziecięciu lat w Radzie Parafialnej. Działacz społeczny.
 3. Klaudia Kmiecik (Paszyn) – przedsiębiorca, społecznik, absolwent Technikum Gastronomicznego. Współorganizator wydarzeń kulturalnych. Szczęśliwa mama.
 4. Oleksy Bogusława (Paszyn) – emerytowany handlowiec, społecznik, bezpartyjna, godna reprezentantka wsi Paszyn
 5. Poręba Natalia (Piątkowa) – wizażystka, manikiurzystka, modelka.
 6. Świerczek Józef (Ubiad) – przedsiębiorca. Działacz społeczny.
 7. Mamak Marcin – społecznik. Kierowca zawodowy. Cyklista.
 8. Mika Izabela (Paszyn) – Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu NLU, pasjonatka gór.
 
#Komunikacja

Przywrócimy Komunikację Miejską w całej Gminie Chełmiec!

#Bezpieczeństwo

Przywrócimy posterunki policji – pojawią się liczne patrole!

#BudżetObywatelski

Plac zabaw? Chodnik? Boisko sportowe? Mieszkańcy zadecydują!

#Senior

Wybudujemy w gminie Centra Seniora oraz powołamy Radę Seniora!

#Infrastruktura

W gminie powstaną ścieżki rowerowe!

#Tradycja

W sołectwach powstaną stragany promujące lokalnych artystów i rzemieślników!

 

Lepsza i bezpieczniejsza komunikacja, bezpieczeństwo
 
* Przywrócimy MPK w Gminie!
 
* Przywrócimy Policję w Gminie! Patrole zwiększą poczucie naszego bezpieczeństwa
 
* Zwiększymy bezpieczeństwo pieszych, wybudujemy chodniki, oświetlimy przejścia i ulice
 
* Wybudujemy sieć ścieżek rowerowych w Gminie!
 
* Będziemy modernizować drogi gminne
 
* Będziemy wspierać jednostki OSP w zakresie dofinansowania, wyposażenia oraz szkolenia
 
Samorząd obywatelski - Ty decydujesz
 
* Utworzymy Radę Seniorów
 
* Utworzymy Budżet Obywatelski
 
Inwestycje w turystykę i rekreację
 
* Rozbudujemy infrastrukturę sportowo-rekreacyjną
 
* Wybudujemy stragany w każdym sołectwie
 
* Wybudujemy trasy rowerowe i punkty widokowe
 
* Zadbamy o dobry wizerunek gminy
 
* Będziemy organizować imprezy sportowe, rekreacyjne i turystyczne
 
Oświata, kultura i sport gwarantem rozwoju dzieci i młodzieży
 
* Będziemy inwestować w dyscypliny sportowe w poszczególnych sołectwach
 
* Uruchomimy dodatkowe bezpłatne zajęcia
 
* Doposażymy szkoły w nowoczesny sprzęt dydaktyczny
 
Sprawny urząd podstawą prawidłowego funkcjonowania gminy
 
* Utworzymy punkty informacyjne i dzienniki podawcze na terenie Gminy
 
* Usprawnimy funkcjonowanie Urzędu Gminy
 
* Wprowadzimy nowe kanały komunikacji
 
* Podniesiemy kompetencje urzędników
 
Troska o środowisko i zdrowie to nasz obowiązek!
 
* Utworzymy program wsparcia dot. instalacji elektrofiltrów
 
* Dokończymy budowę sieci wodociągowej i zmodernizujemy istniejącą
 
* Uruchomimy projekty ekologiczne dot. energii odnawialnej i recyklingu
 
* Uruchomimy programy prewencyjne w szkołach